Facebook

Klub Integracji Społecznej

 

Klub Integracji Społecznej w Bodzentynie ul. Langiewicza 13 zaprasza:

WSZYSTKIE OSOBY BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO I POSZUKUJĄCE PRACY ZAMIESZKUJĄCE TEREN GMINY BODZENTYN

Zajęcia w Klubie dobywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Prowadzimy następujące zajęcia stałe:

 • Pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych (podanie, CV, list motywacyjny);
 • Pomoc w pisaniu pism urzędowych;
 • Nauka obsługi komputera;
 • Nauka poszukiwania ofert pracy w Internecie;
 • Propagowanie samokształcenia;

 Ponadto Uczestnicy posiadają dostęp do codziennej prasy oraz biblioteczki.

 • Organizujemy także zajęcia grupowe w zakresie:
  Prawa pracy;
 • Warsztatów terapeutycznych;
 • Poradnictwa zawodowo - psychologicznego;
 • Aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • Propagowania inicjatyw społecznych;
 • Inne – na wniosek Uczestników;

  Daty zajęć grupowych zostaną ustalane  i ogłaszane w późniejszych terminach.

„Aktywni zawodowo i społecznie”

W ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym utworzony został w Bodzentynie przy ul. Langiewicza 13 Klub Integracji Społecznej.

Liderem projektu jest firma CONSULTOR Sp. Z o. o oddział w Kielcach działające w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie oraz Dariusz Majkowski Centrum Kształcenia Dorosłych „LIBER” w Kielcach.

Okres realizacji projektu przewidziany jest od 01.04.2014r. do 30.06.2015r. Głównym celem w/w projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niezatrudnionych (bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i nieaktywnych zawodowo) w  wieku aktywności zawodowej; zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wymienionych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. – z obszaru powiatu kieleckiego (g. Bieliny, g. Bodzentyn, g. Chmielnik, g. Daleszyce, g. Górno, g. Łagów, g. Łopuszno, g. Mniów, g. Piekoszów, g. Pierzchnica, g. Raków, g. Sitkówka-Nowiny) oraz powiatu koneckiego (g. Fałków, g. Gowarczów, g. Radoszyce, g. Ruda Maleniecka, g. Słupia Konecka, g. Smyków, g. Stąporków).

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej będą mieli możliwość podniesienia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, radzenia sobie z problemami psychologicznymi i psychospołecznymi, a także aktywizacji zawodowej oraz społecznej.

Ponadto w/w osobom zostaje zapewniony stały dostęp do prasy/ czasopism/ gazet dotyczących bieżących ofert pracy. Mają także możliwość korzystania z biblioteczki wyposażonej w fachową literaturę z zakresu przedsiębiorczości, poradnictwa psychologicznego, zawodowego, społecznego. W/w mogą skorzystać z telefonu oraz Internetu za pośrednictwem którego mogą poszukiwać zatrudnienia.

Pomoc świadczona jest także w postaci szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, sporządzania pism urzędowych, dokumentów aplikacyjnych (podanie, CV, list motywacyjny) oraz zakładania poczty e-mailowej.

Klub Integracji Społecznej realizował będzie także wszelkie inicjatywy zgłaszane przez uczestników w toku zajęć.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do zapoznania się z ofertą w/w warsztatów.